Borgehagevägens årsmötesprotokoll

Samtliga boende i Borgehage måste enligt lag vara medlemmar i Borgehagevägens vägsamfällighet. Här kommer redogörelsen för årets årsmöte:

Protokoll från årsmöte för Borgehage vägsamfällighet, Borgehagevägen den 2022-08-03

Närvarande: Ronny Andersson, Karin Svärd Wärnersson, Bertil Lindberg, Anders Roland, Jonas Henriksson, Roger Lundberg, Tjerstin Thorsén, Margareta Wiberg Roland, Bertil Lundstedt, Per Magnusson, Carola Freij, Christina Kundberg, Tomas Johansson och Tomas Falk

§ 1. Mötes öppnades genom att Per hälsade alla välkomna och därefter följde en tyst minut för Kerstin Andersson som nyligen har avlidit.

§2. Till ordförande valdes Per Magnusson.

§3. Till sekreterare valdes Christina Lundberg.

§4. Till justeringsmän valdes Jonas Henriksson och Anders Roland.

§5. Kallelsen godkändes. Enligt stadgar: anslag vid postlådor senast 8 dagar i förväg.

§6. Per gick igenom årsberättelsen för det gångna året.

§ 7. Carola gick igenom den ekonomiska redovisningen.

§ 8. Carola läste upp ekonomiredo isningen och det revisonsutlåtande som Håkan Wickholm har lämnat. Därefter beviljas styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9.Inga motioner har kommit in.

§ 10. Styrelsens förslag till vägarbeten som skall utföras eller påbörjas det kommande arbetsåret granskades. De förslag som lades fram antogs av mötet och finns som bilaga till kallelsen.

§ 11. Styrelsens förslag till utgifter och inkomster samt debiteringslängd, se bilaga, gicks igenom. Förslaget antogs att kostnaden för medlemsavgiften tas ut vartannat år. Avgift för år 2022-2023 samt 2023-2024 debiteras ut under hösten 2022.

§ 12. Förslaget antogs att medlemsavgiften på 300 kr/år kvarstår liksom att medlemslistan kompletteras med eventuella nya fastighetsbildningar. Avgiften debiteras 600 kr vart annat år.

§ 13. Beslut togs om att styrelse och revisorer som tidigare slipper avgiften för vägavgiften.

§ 14. Val av styrelseledamöter samt valberedning:

Karin Svärd Wärnersson och Christina Lundberg valdes till nya ledamöter för två år.

Ronny Andersson sitter kvar som valberedning.

Håkan Wickholm sitter kvar som revisor och till revisorsuppleant valdes Tomas Johansson.

§ 15. Protokoll från årsmötet sätts upp på anslagstavlorna vid postlådorna samt läggs ut på hemsidan Borgehage.se.

§ 16. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet:

° Styrelsen tackar alla frivilliga som ställt upp och hjälpt till!

° Det är allas ansvar att göra vad man kan för att vår väg ska fungera på ett bra sätt.

° Vädjan om att respektera lämplig fordonshastighet.

° Till vår glädje har vi uppmärksammat att hastigheterna nu är mer anpassade efter vägens förutsättningar. Fler kör sakta.

° Vädjan om att nyttja mötesplatser längs vägen. Även här ser vi en förbättring. Fler väntar in varandra vid mötesplatserna.

° Grus för potthålsutfyllnad finns vid pumpstation. Här kan alla hjälpa till och förbättra vägen vid behov. Spade får man ta med sig men grus finns.

§ 17. Övriga frågor:

Många kör fel när de ska besöka Sollidens slott och hamnar i vår by. Per ska kontakta vägverket för att se om vi kan få en bättre skyltning för att undvika detta.

§ 18. Mötets avslutande

Sekreterare Christina Lundberg

Det här inlägget postades i Vägföreningen. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar