Protokoll från årsmötet 2020

Borgehage byalag
Årsmötesprotokoll 30 juli 2020 för verksamhetsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020.

Närvarande: Hans Kristiansson, Eva Lindberg, Mia Lindberg, Bertil Lindberg, Ronny Andersson, Elisabeth Jacobsen, Mads Jacobsen, Ulla Holm, Ingrid Klefbäck, Ulf Bejbom, Solveig Bejbom, Tjerstin Thorsen, Madeleine Mårtensson Bladh, Sven Klefbäck, Margareta Wiberg Roland, Jonas Henriksson, Peter Flärdh, Karin Svärd Wernersson.

1. Årsmötet Borgehage Byalag 2019/2020 förklaras öppnat av Bertil Lindberg som fungerar som ordförande för dagens årsmöte.
2. Till ordförande för mötet valdes Bertil Lindberg.
3. Till sekreterare för mötet valdes Karin Svärd Wernersson.
4. Till justeringsmän valdes Ulla Holm och Mads Jacobsen.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Ordförande Bertil Lindberg påtalar att verksamhetsberättelsen saknas på grund av omständigheter. Ordinarie ordförande Anette Wickholm kommer redovisa Styrelsens Verksamhetsberättelse senare.
7. Ekonomirapport – Peter Flärdh redovisar Borgehage byalags ekonomi. Hitintills har 39 medlemmar betalt medlemsavgiften som är för för 2 år juli 2019 – juni 2021. Avgiften är densamma som tidigare dvs 300 kronor. Vi kommer påminna alla medlemmar att betala in avgiften. Det har kommit in 300 kronor i bidrag till kvarnen. Grillkvällen vid bryggan förra sommaren, gick plus med 2 761 kronor. Anslagstavlorna kostade 4 375 kronor. Omkostnader för bankavgifter mm kostade 900 kronor.
Behållning i kassan den 30 juni 2020 är 24 145 kronor.
8. Revisorerna Peter Flärdh och Sven Klefbäck har granskat räkenskaperna och ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.
9. Ansvarsfrihet ges till styrelsen.
10. Val av ordförande på 1 år – omval Anette Wickholm.
11. Val av kassör 1 år – omval Krister Ljunge.
12. Val av sekreterare – omval Karin Svärd Wernersson.
13. Val av två revisorer på 1 år – omval Peter Flärdh och Sven Klefbäck.
14. Val av valberedning på 1 år – omval Ronny Andersson och Susanne
Svensson.
15. Bryggan – Jonas Henriksson berättar om vad som hänt med bryggan under sommaren. 4 ungdomar har tältat och för att värma sig har de börjat elda på de stora reglarna som är till bryggan. Pelle Grönberg har pratat med ungdomarna som fick betala 500 kronor för skadegörelsen. Bryggan lades i vid Kristi himmelsfärdshelgen och kommer tas upp vid skördefesten. Ansvariga för bryggan är Jonas Henriksson och Håkan Wickholm.
16. Kvarnen – Jonas Henriksson berättar vad som hänt med kvarnen under året. Anticimex har varit och sanerat kvarnen mot husbock. Det ser ut som att det har gett bra resultat. Två av vingarna har fått skador vid höstens/vinterns stormar. Jonas har gjort förfrågan om Ölands kvarnförening kan vara med och betala för detta. Kvarnen behöver renoveras. För att kunna få bidrag, kan vi inte göra detta själva. Jonas berättar vidare att han varit i kontakt med sågverk i Söderåkra som har material som behövs för renoveringen. Totalt kommer renoveringen av kvarnen att kosta runt 110 000 kronor. Bidrag kommer sökas från olika fonder tillsammans med Räpplinge hembygdsförening. Madeleine Mårtensson ska hjälpa till att påminna medlemmarna om att vi behöver pengar till kvarnen.
17. Övriga frågor – Ingrid Klefbäck vill tacka Pelle Grönberg för att han röjer Kicki Munks väg. Alf Ekström tackas för att han har gjort en stig genom skogen till Nedre Gärdesvägen. Stigen fortsätter ner till åkrarna. Det finns även en ny stig som går från Franzens väg 4 (Margareta Wiberg-Rolands adress), den leder ner till hamnen.
Karin Stigsson lämnade frågor till mötet angående det långa rostiga släpet som står vid infarten till Borgehage, vems det är och om det kan flyttas – Släpet är Hasse Sjövalls, vi som var på mötet bedömde att detta är en fråga för vägföreningen. Karin Stigsson har frågor om rishögen som brukas finnas där, om den även är till för byborna – detta är Hasse Sjövall som sköter detta och byborna hänvisas till att lämna sitt ris till Kalleguta soptipp. Karin Stigsson påpekade även att midsommarstången ser dålig ut, kanske behövs en ny – detta ska undersökas.
Stenmuren vid backen vid kvarnen, har lagats och vi tackar Hasse Sjövall och Anders Roland för hjälpen.
18. Mötet avslutas.

Vid protokollet Karin Svärd Wernersson

Undertecknare:

Bertil Lindberg , ordförande och Krister Ljunge, kassör

Justerare Mads Jacobsen och Ulla Holm

 

This entry was posted in Borgehage byalag, Bryggan, Kvarnen, Räpplinge hembygdsförening. Bookmark the permalink.

Kommentera