Förnyad attack mot öländsk by

Insändare publicerad i Ölandsbladet 2 sept 2021 med argument mot utbyggnadsplan i Borgehage:

/https://www.olandsbladet.se/insandare/insandare-fornyad-attack-mot-olandsk-by/

Insändare: Förnyad attack mot öländsk by

(Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.)

Trettio år senare är det nu dags igen. I början på 90-talet stoppades Claesson & Anderzéns planer på exploatering av den öländska byn Borgehage. Det var dåtidens framsynta politiker som förstod betydelsen av att värna naturvärdena, jordbruksmarken och av att skydda strövområden som nyttjas av Borgholmsbor, Räpplingebor, kungafamiljen och många andra.

På den tiden ansökte CA om att få bygga 40 hus på den här marken. Till historien hör att den ekonomiskt trängde bonden som hade ägt marken tidigare hade velat stycka av två tomter men fick avslag. Marken köptes i stället vid konkursen av kalmarföretaget Claesson & Anderzén som ansåg sig ha fått ett positivt förhandsbesked av kommunen för sina exploateringsplaner. Men den gången blev det alltså inget av med CA:s byggplaner, de folkvalda politikerna i Borgholms kommun sa nej!

Nu ansöker företaget om att få skapa 115 tomter med cirka 150 bostäder på denna brukningsvärda jordbruksmark, det vill säga skapa en ny förort av permanentliknande sommarhus, tätare än i golfbyn på Ekerum. Bifalles CA:s ansökan om planbesked finns det dessutom ytterligare mark att ta i anspråk för minst lika många hus till. Om deras aggressiva exploateringsplaner realiseras kommer de att radera karaktären av en öländsk radby och ersätta denna med ett gigantiskt och tättbebyggt sommarvillaområde.

Det är svårt att se att Claesson & Anderzén i den planskiss de bifogat sin ansökan på allvar försöker leva upp till de miljökrav och principer som formulerats av de två organisationer med miljöambitioner, Green Building Council och Global Compact Network Sweden, som företaget är anslutet till. Än mindre hur exploateringsplanerna kan stämma med den av företaget beslutade policyn för ekologisk/miljömässig hållbarhet eller med företagets motto “Tillsammans räddar vi världen – byggnad för byggnad”.

Enligt planskissen kommer både strandskyddat område och stora delar av skogen i Borgehage att förvandlas till tomtmark, en skog som utgör länken mellan två naturreservat Borga Hage i norr och Strandtorp i söder. Inte minst i ljuset av klimatkrisen och diskussionen om Sveriges alltför låga självförsörjningsgrad kan vikten av att bevara den biologiska mångfalden och nödvändigheten av att värna om brukningsvärd åkermark inte nonchaleras. Det sistnämnda något som också regleras i miljölagstiftningen (3 kap 4 § Miljöbalken; 1998:808) och som ytterligare skärptes i en EU-dom som kom i våras. Borgehage är ett av norra Europas artrikaste områden. Vid en nyligen genomförd inventering fann man 135 rödlistade arter i Borgehage (Se artdatabanken, SLU), varav flera är akut hotade i området. Och på åkrarna runt byn skördas vall som bidrar till det vinterfoder som djurhållningen här på ön så väl behöver. 

Det finns med andra ord tunga miljöargument mot den planerade exploateringen. Låt oss därför hoppas att Borgholms kommun har lika framsynta politiker idag som man hade för trettio år sedan och att man därmed avslår CA:s ansökan om planbesked.

Borgehageborna

Christina & Roger Lundberg

Gunnel & Jonas Henriksson

Ingrid & Sven Klefbäck

Karin & Håkan Wernersson

Gunilla Ljungström & Kina Halvarsson Sjöholm

Tomas Falk & Chatrin Hamory

Per-Gunnar & Anita Petersson

Posted in Borgehage byalag, Exploateringen, Naturen | Leave a comment

Flotten är säkrad i viken!

Hösten tycks ha kommit till Borgehage och flotten är räddad in i viken. Bryggan ligger kvar ända till slutet av september, då den tas upp under Skördehelgen. Måndagen den 16 augusti var det 19 grader i vattnet. Varmare än i luften som på morgonkvisten var 16 grader. Underbart bad!

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Protokoll från Byalagets årsmöte 2021

 

Posted in Borgehage byalag | Leave a comment

Protokoll från Borgehagevägens årsmöte

Posted in Vägföreningen | Leave a comment

Slutröjt på badstranden för i år!

Tack till alla som hjälpte till att kratta ihop och köra bort gräs och vass som blivit kvar efter röjningen. Nu ser det inte igenväxt ut längre för oss som fortfarande gläds åt dopp från bryggan. Det är fortfarande kring 20 grader! Helt underbart!

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Bortforsling av vassen fredag 6 aug kl 16-17

Det har röjts rejält på stranden. Alla taggiga buskar är ivägkörda men lite mer krattning och bortforsling av vassen behövs. Blir vi några stycken så tar det max 1 timme. Bil med släp kommer att finnas. Men tag gärna med dig en räfsa. Vi samlas fredagen den 6 augusti kl 16.

Margareta Wiberg Roland

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan | Leave a comment

Tack till alla som deltog i strandröjningen!

Trots kort varsel kom det tillräckligt med frivilliga krafter för att få bort taggiga buskar, högt gräs och vass på badstranden. Totalt sex lass forslades bort till bålet vid infarten till byn. Kvar ligger en del gräs och vass som den som känner för det gärna får köra bort.

Massor av slån lyckades Per Lundin få bort med sin motorsåg.

Robert Holm tog en paus i arbetet med röjsågen innan han satte igång igen.

Vissa gillar verkligen att röja som t ex Margareta Wiberg Roland, Byalagets nya kassör.

Flera hade ett tufft jobb att kratta ihop allt som huggits av.

Sen skulle allt lastas för att köras bort till avstjälpningsplatsen vid infarten där det senare kan brännas.

Agneta Dworsky var en av de idoga krattarna.

Svarta, hotfulla moln hängde över Sundet och till slut kom regnet. Men då hade sikten mot havet blivit fri.

Men se Sundet! Allt högt gräs och vass som stört sikten är borta!

Förutom Margareta var detta gäng kvar ”to the bitter end” trots regnet: Pelle Grönberg, Dick Engstrand, Robert Holm och Anders Roland.

 

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Bryggan, Naturen | Leave a comment

Borgehagevägens årsmöte utsåg exploateringsgrupp

Betydligt fler än vanligt kom när Borgehage vägsamfällighet (Borgehagevägen) hade årsmöte den 1 augusti. Föredragningslistan var snabbt avklarad när diskussionen om byggfirman Claesson & Anderzéns önskemål om att bygga 80-115 nya bostäder i byn togs upp som en Övrig fråga.

Ett 20-tal medlemmar kom till årsmötet för Borgehagevägen.

En grupp på tre personer, Pelle Magnusson, Håkan Wickholm och Christina (Kicki) Lundberg, fick uppdrag att ansvara för kontakterna med kommunen, Trafikverket m fl för att försöka stoppa planerna som anses helt orealistiska med tanke på trafiksituationen.

Vägföreningen kommer under kommande år att ledas av samma styrelse som förra året, nämligen Pelle Magnusson, ordförande, Kerstin Andersson, sekreterare och Carola Freij, kassör.

Borgehagevägens styrelse, fr v Kerstin Andersson, Pelle Magnusson och Carola Freij.

Posted in Bilder, Exploateringen, Vägföreningen | Leave a comment

Årsmöte för Borgehagevägen 1 aug kl 19

Hej,
Här kommer ytterligare en uppmaning från en av byns medlemmar:

Ni som liksom jag är ledsna och oroliga inför dessa exploateringsplaner bör se till att frågan behandlas i de olika vägföreningarna. Stora Borgehagevägen har årsmöte ikväll kl 19 hos Pelle Magnusson på Övre Bygatan 6 kl 19.

Byalagets ställningstagande i frågan väger inte lika tungt som vägföreningarnas i det fortsatta arbetet med utvecklandet av en detaljplan. Det skadar därför inte att redan nu påminna kommunen om de trafikproblem som en exploatering av det här formatet skulle innebära.

Notera även att CA:s projekt skulle kunna vara en första etapp i exploateringen och att övriga markägare kan haka på tåget när det väl satts i rullning.

Agneta via Anette

PS. Notera att vi nu har en ny Facebooksida Vi i Borgehage som ni gärna får följa.

Posted in Borgehage byalag, Exploateringen, Vägföreningen | Leave a comment

Vill vi ha 80 nya fastigheter i byn?

Hej grannar och bybor!

Det verkar som om Byalaget på nytt får bli aktivt i att försöka påverka hur vår by ska utvecklas och se ut i framtiden. Som ni kanske vet så startades Byalaget tidigt 90-tal för att vara med och motverka en stor exploatering av Borgehage och nu är frågan aktuell på nytt. Claesson & Anderzén (CA) har skickat in en ansökan om planbesked till kommunen med ett följebrev innehållande syfte och motiv för projektet samt en skiss över området med förslag på ca 80 fastigheter (se nedan).

 Det här berör många i byn och många är mycket engagerade i frågan och det har skapats en arbetsgrupp som kommer att hanterar en inlaga till kommunen med anledning av CAs ansökan.

 Har ni frågor kring detta så går det bra att kontakta Håkan Wickholm, 072-7172526.

 Bästa hälsningar

Anette Wickholm, ordförande i Byalaget

Posted in Bilder, Borgehage byalag, Exploateringen | Leave a comment